NĂNG LƯỢNG SINH HỌC BIOENERGY

Bioenergy là gì?

Bioenergy, the undervalued pillar of the clean energy transition

Năng lượng sinh học là năng lượng từ sinh khối. Sinh khối là vật chất, lấy từ động vật và thực vật. Sinh khối bao gồm:

  • Cây trồng năng lượng sinh học
  • Phụ phẩm nông nghiệp
  • Thành phần hữu cơ rác thải đô thị
  • Chất thải công nghiệp
  • Tàn dư lâm nghiệp
Bioenergy Basics | Department of Energy

Biomass được sử dụng như thế nào?

Năng lượng sinh khối được sử dụng cho các mục đích khác nhau:

  • Nó có thể được đốt cháy để tạo ra nhiệt
  • Sinh khối như rác, ngô và gỗ có thể được sử dụng để tạo ra điện
  • Sinh khối có thể được chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học được sử dụng để chạy xe và động cơ chạy bằng nhiên liệu.
Bioenergy: Australia's forgotten renewable energy source (so far)
Biofuels and Bioenergy | Frontiers Research Topic
0933599147