Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về ‘quản lý môi trường’

Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về 'quản lý môi trường' Năng  lượng Việt Nam Online

Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về ‘quản lý môi trường’

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015, do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình với Công tác Truyền thông - TỔNG CÔNG  TY PHÁT ĐIỆN 3

.

Với một Nhà máy nhiệt điện than hoạt động gần nửa thế kỷ, công nghệ sản xuất đã cũ, thì việc được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 có ý nghĩa rất quan trọng. Điều này thể hiện sự chỉ đạo, quyết tâm, cố gắng cao của Ban lãnh đạo và sự chung sức, đồng lòng của toàn thể người lao động trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của địa phương về công tác bảo vệ môi trường.

Trang thông tin điện tử - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường giúp cho Công ty nâng cao hiệu quả lao động, hiệu suất của Nhà máy và cải thiện môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, giảm chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan. Đồng thời gắn ý thức trách nhiệm của người lao động vào việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo hoạt động và làm việc theo các quy trình đã được ban hành của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia.

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình không ngừng tăng cường công tác bảo vệ môi  trường trong sản xuất - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3Với ý thức trách nhiệm, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình luôn xác định công tác sản xuất phải đi đôi với đảm bảo môi trường, qua đó nâng cao nhận thức cho Người lao động, đồng thời giúp truyền thông cho cộng đồng xung quanh, góp phần nâng cao uy tín và niềm tin của các bên liên quan, chính quyền, người dân địa phương về công tác quản lý, bảo vệ môi trường của Công ty.

0933599147